Kallelse till extra bolagstämma / Notice to extraordinary general meeting

Fullständig kallelse kan laddas ned här.
The full version of the notice is available for download here.

Styrelsens fullständiga förslag kan laddas ned här.
The board of directors’ complete proposals are available for download here.

Fullmaktsformulär 
Proxy form

Aktieägarna i Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 april 2022 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm.

The shareholders of Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) are hereby invited to the extraordinary general meeting on Tuesday 5 April 2022 at 1.00 pm CEST at the company’s offices at Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, Sweden.

 

Rätt att delta vid bolagsstämman / Right to attend the shareholders’ meeting

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 28 mars 2022. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per måndagen den 28 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter måndagen den 28 mars 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Right to attend the extraordinary general meeting have the shareholders that are registered in the share register held by Euroclear Sweden AB concerning the circumstances on Monday 28 March 2022. Shareholder whose shares are registered in the name of a nominee must register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register on Monday 28 March 2022. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed no later than the second banking day after Monday 28 March 2022 are taken into account when preparing the register of shareholders.

 

Ombud / Proxy

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet.

Shareholders represented by proxy shall issue a dated and signed power of attorney for the representative. If the power of attorney is issued on behalf of a legal person or entity, a certified copy of a certificate of registration or similar (a “certificate”) shall be enclosed. The proxy is valid for one year from the issuance or the longer period of validity stated in the proxy, however not more than five years from the issuance.

 

Insamling av fullmakter / Collecting powers of attorneys

Styrelsen har beslutat om insamling av fullmakter inför den extra bolagsstämman. Vänligen skicka fullmakten till Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

The board of directors has resolved to collect powers of attorneys prior to the extraordinary shareholders’ meeting. Please send the power of attorney to Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

 

Anmälan / Notice of attendance

Vänligen anmäl ert eventuella deltagande senast onsdagen den 30 mars 2022 till Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

Kindly give notice of your attendance at the latest on Wednesday 30 March 2022 to Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1.

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Opening of the meeting and election of chairman at the meeting

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting list

3.

Godkännande av dagordning
Approval of the agenda

4.

Val av protokollförare samt justeringsperson(er)
Election of person to keep the minutes and person(s) to approve the minutes

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination that the meeting has been duly convened

6.

Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor
Resolution to adjust warrant terms

7.

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants

8.


Val av ny styrelseledamot
Election of new board member

Majoritetskrav / Resolutions and voting

För giltigt beslut i enlighet med punkten 7 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Resolutions in accordance with item 7 above require approval of at least nine tenths (9/10) of the shares represented and votes cast at the general meeting.

 

Fullständigt underlag Complete documentation

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm, senast från och med tisdagen den 22 mars 2022 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

The board of directors’ complete proposals and ancillary documents will be available for inspection at the company’s offices, Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, no later Tuesday 22 March 2022 and will be sent to shareholders who so request and who have given their address or email address.

Stockholm, mars / March 2022
Funnel Holding AB (publ)
Styrelsen / The Board of Directors