BOOK A DEMO

Kallelse till extra bolagstämma / Notice to extraordinary general meeting

Fullständig kallelse kan laddas ned här.
The full version of the notice is available for download here.

Styrelsens fullständiga förslag kan laddas ned här.
The board of directors' complete proposals are available for download here.

Fullmaktsformulär 
Proxy form

Aktieägarna i Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 17 november 2021 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm.

The shareholders of Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) are hereby invited to the extraordinary general meeting on Wednesday 17 November 2021 at 10.00 a.m. CET at the company’s offices at Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, Sweden.

Rätt att delta vid bolagsstämman / Right to attend the shareholders’ meeting

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdag den 9 november 2021. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per tisdag den 9 november 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter tisdag den 9 november 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Right to attend the extraordinary general meeting have the shareholders that are registered in the share register held by Euroclear Sweden AB concerning the circumstances on Tuesday 9 November 2021. Shareholder whose shares are registered in the name of a nominee must register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register on Tuesday 9 November 2021. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed no later than the second banking day after Tuesday 9 November 2021 are taken into account when preparing the register of shareholders.

Ombud / Proxy

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet.

Shareholders represented by proxy shall issue a dated and signed power of attorney for the representative. If the power of attorney is issued on behalf of a legal person or entity, a certified copy of a certificate of registration or similar (a “certificate”) shall be enclosed. The proxy is valid for one year from the issuance or the longer period of validity stated in the proxy, however not more than five years from the issuance.

Insamling av fullmakter / Collecting powers of attorneys

Styrelsen har, enligt 2 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat om insamling av fullmakter inför den extra bolagsstämman. Vänligen skicka fullmakten till Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

The board of directors has, in accordance with section 2 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, resolved to collect powers of attorneys prior to the extraordinary shareholders’ meeting. Please send the power of attorney to Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

Anmälan / Notice of attendance

Vänligen anmäl ert eventuella deltagande senast torsdag den 11 november 2021 till Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

Kindly give notice of your attendance at the latest on Thursday 11 November 2021 to Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1.

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Opening of the meeting and election of chairman at the meeting

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting list

3.

Godkännande av dagordning
Approval of the agenda

4.

Val av protokollförare samt justeringsperson(er)
Election of person to keep the minutes and person(s) to approve the minutes

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination that the meeting has been duly convened

6.

Beslut om antagande av ny bolagsordning
Resolution to adopt new articles of association

7.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier
Resolution on approval of the board of directors’ resolution to issue new shares

8.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier
Resolution on approval of the board of directors’ resolution to issue new shares

9.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier
Resolution on approval of the board of directors’ resolution to issue new shares

10

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Resolution on approval of the board of directors’ resolution to issue new warrants

11

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Resolution on approval of the board of directors’ resolution to issue new warrants

Majoritetskrav / Resolutions and voting

För giltigt beslut i enlighet med punkterna 6, 7 och 8 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut i enlighet med punkterna 9, 10 och 11 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Resolutions in accordance with items 6, 7 and 8 above require approval of at least two thirds (2/3) of the shares represented and votes cast at the general meeting. Resolutions in accordance with items 9, 10 and 11 require approval of at least nine tenths (9/10) of the shares represented and votes cast at the general meeting.

Fullständigt underlag Complete documentation

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm, senast från och med den onsdag 3 november 2021 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

The board of directors’ complete proposals and ancillary documents will be available for inspection at the company’s offices, Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, no later than Wednesday 3 November 2021 and will be sent to shareholders who so request and who have given their address or email address.

Stockholm oktober / October  2021
Funnel Holding AB (publ)
Styrelsen / The Board of Directors