KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA / 
NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Fullständig kallelse kan laddas ned här.
The full version of the notice is available for download here.

Fullmaktsformulär 
Proxy form

Aktieägarna i Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 december 2022 kl. 13:00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm.

The shareholders of Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) are hereby invited to the extraordinary general meeting on Tuesday 20 December 2022 at 1 pm CET at the company’s offices at Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, Sweden.

Rätt att delta vid bolagsstämman / Right to attend the shareholders’ meeting

Rätt att delta i bolagsstämman har den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 12 december 2022. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per måndagen den 12 december 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter måndagen den 12 december 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Right to attend the general meeting have the shareholders that are registered in the share register held by Euroclear Sweden AB concerning the circumstances on Monday 12 December 2022. Shareholder whose shares are registered in the name of a nominee must register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register on Monday 12 December 2022. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed no later than the second banking day after Monday 12 December 2022 are taken into account when preparing the register of shareholders.

Ombud / Proxy

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet.

Shareholders represented by proxy shall issue a dated and signed power of attorney for the representative. If the power of attorney is issued on behalf of a legal person or entity, a certified copy of a certificate of registration or similar (a “certificate”) shall be enclosed. The proxy is valid for one year from the issuance or the longer period of validity stated in the proxy, however not more than five years from the issuance.

Insamling av fullmakter / Collecting powers of attorneys

Styrelsen har beslutat om insamling av fullmakter inför bolagsstämman. Vänligen skicka fullmakten till Victoria Sörving, victoria@funnel.io

The board of directors has resolved to collect powers of attorneys prior to the shareholders’ meeting. Please send the power of attorney to Victoria Sörving, victoria@funnel.io

Anmälan / Notice of attendance

Vänligen anmäl ert eventuella deltagande senast tisdagen den 13 december 2022 till Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

Kindly give notice of your attendance at the latest on Tuesday 13 December 2022 to Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1.

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 
Opening of the meeting and election of chairman at the meeting

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd 
Preparation and approval of the voting list

3.

Godkännande av dagordning
Approval of the agenda

4.

Val av protokollförare samt val av en eller två justeringsperson(er) att justera protokollet 
Election of person to keep the minutes and election of one or two person(s) to approve the minutes

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
Determination of whether the meeting was duly convened

6.

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants

7.

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants

8.

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants

9.

Arvode till styrelseledamöter
Compensation to board members

Majoritetskrav / Resolutions and voting

För giltigt beslut i enlighet med punkterna 6-8 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Resolutions in accordance with items 6-8 above require the approval of at least nine tenths (9/10) of the shares represented and votes cast at the general meeting.

Fullständigt underlag / Complete documentation

Styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm, senast från och med tisdagen den 6 december 2022 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

The board of directors’ complete proposals will be available for inspection at the company’s offices, Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, no later than 6 December 2022 and will be sent to shareholders who so request and who have provided their address or email address.

 Stockholm, november / November 2022
Funnel Holding AB (publ)
Styrelsen / The Board of Directors