KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA / 
NOTICE TO ORDINARY GENERAL MEETING

Fullständig kallelse kan laddas ned här.
The full version of the notice is available for download here.

Fullmaktsformulär 
Proxy form

Aktieägarna i Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) kallas härmed till årsstämma torsdag den 20 juni 2024 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm.

The shareholders of Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) are hereby invited to the ordinary general meeting on Thursday 20 June 2024 at 10 am CEST at the company’s offices at Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, Sweden.

Rätt att delta vid bolagsstämman / Right to attend the shareholders’ meeting

Rätt att delta i bolagsstämman har den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdag den 12 juni 2024. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per onsdag den 12 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter onsdag den 12 juni 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Right to attend the general meeting have the shareholders that are registered in the share register held by Euroclear Sweden AB concerning the circumstances on Wednesday 12 June 2024. Shareholder whose shares are registered in the name of a nominee must register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register on Wednesday 12 June 2024. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed no later than the second banking day after Wednesday 12 June 2024 are taken into account when preparing the register of shareholders.

Ombud / Proxy

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet.

Shareholders represented by proxy shall issue a dated and signed power of attorney for the representative. If the power of attorney is issued on behalf of a legal person or entity, a certified copy of a certificate of registration or similar (a “certificate”) shall be enclosed. The proxy is valid for one year from the issuance or the longer period of validity stated in the proxy, however not more than five years from the issuance.

Insamling av fullmakter / Collecting powers of attorneys

Styrelsen har beslutat om insamling av fullmakter inför bolagsstämman. Vänligen skicka fullmakten till corporate@funnel.io.

The board of directors has resolved to collect powers of attorneys prior to the shareholders’ meeting. Please send the power of attorney to corporate@funnel.io.

Anmälan / Notice of attendance

Vänligen anmäl ert eventuella deltagande senast fredag den 14 juni 2024 till corporate@funnel.io

Kindly give notice of your attendance at the latest on Friday 14 June 2024 to corporate@funnel.io.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1.

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 
Opening of the meeting and election of chairman at the meeting

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd 
Preparation and approval of the voting list

3.

Godkännande av dagordning 
Approval of the agenda

4.

Val av protokollförare samt val av en eller två justeringsperson(er) att justera protokollet 
Election of person to keep the minutes and election of one or two person(s) to approve the minutes

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
Determination of whether the meeting was duly convened

6.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Presentation of the annual accounts and the auditors’ report and the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group

7.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

8.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Resolutions regarding allocation of the company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet

9.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability

10.

Beslut om ändring av bolagsordning
Resolution to change the articles of association

11.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
Determination of the number of members and deputy members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors

12.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Determination of fees for members of the board of directors and auditors

13.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter
Election of the members of the board of directors and auditor and deputy auditors

14.

Beslut om riktad nyemission av aktier
Resolution to issue new shares

15.

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants

16.

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants

17.

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants

18.

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants

19.

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants

20.

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants

Majoritetskrav / Resolutions and voting

För giltigt beslut i enlighet med punkten 10 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut i enlighet med punkterna 14–20 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Resolutions in accordance with item 10 above require the approval of at least two thirds (2/3) of the shares represented and votes cast at the general meeting. Resolutions in accordance with items 14–20 above require the approval of at least nine tenths (9/10) of the shares represented and votes cast at the general meeting.

Fullständigt underlag / Complete documentation

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, och styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm, senast från och med torsdag den 30 maj 2024 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

The Annual Report, the Auditors’ Report, and the board of directors’ complete proposals will be available for inspection at the company’s offices, Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, no later than Thursday 30 May 2024 and will be sent to shareholders who so request and who have provided their address or email address.  

 Stockholm, maj / May 2024
Funnel Holding AB (publ)
Styrelsen / The Board of Directors