Kallelse till årsstämma / Notice to ordinary general meeting

Fullständig kallelse kan laddas ned här.
The full version of the notice is available for download here.

Fullmaktsformulär 
Proxy form

Aktieägarna i Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm.

The shareholders of Funnel Holding AB (publ) (556731-9248) are hereby invited to the ordinary general meeting on Thursday 30 June 2022 at 1.00 pm CEST at the company’s offices at Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, Sweden.

 

Rätt att delta vid bolagsstämman / Right to attend the shareholders’ meeting

Rätt att delta i bolagsstämman har den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 21 juni 2022. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per tisdagen den 21 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter tisdagen den 21 juni 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Right to attend the general meeting have the shareholders that are registered in the share register held by Euroclear Sweden AB concerning the circumstances on Tuesday 21 June 2022. Shareholder whose shares are registered in the name of a nominee must register its shares in its own name so that the shareholder is recorded in the share register on Tuesday 21 June 2022. Such registration may be temporary (so-called voting right registration) and is requested from the nominee in accordance with the nominee’s procedures and such time in advance as the nominee determines. Voting right registrations completed no later than the second banking day after Tuesday 21 June 2022 are taken into account when preparing the register of shareholders.

 

Ombud / Proxy

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet.

Shareholders represented by proxy shall issue a dated and signed power of attorney for the representative. If the power of attorney is issued on behalf of a legal person or entity, a certified copy of a certificate of registration or similar (a “certificate”) shall be enclosed. The proxy is valid for one year from the issuance or the longer period of validity stated in the proxy, however not more than five years from the issuance.

 

Insamling av fullmakter / Collecting powers of attorneys

Styrelsen har beslutat om insamling av fullmakter inför bolagsstämman. Vänligen skicka fullmakten till Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

The board of directors has resolved to collect powers of attorneys prior to the shareholders’ meeting. Please send the power of attorney to Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

 

Anmälan / Notice of attendance

Vänligen anmäl ert eventuella deltagande senast torsdagen den 23 juni 2022 till Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

Kindly give notice of your attendance at the latest on Thursday 23 June 2022 to Victoria Sörving, victoria@funnel.io.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1.

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Opening of the meeting and election of chairman at the meeting

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting list

3.

Godkännande av dagordning
Approval of the agenda

4.

Val av protokollförare samt val av en eller två justeringsperson(er) att justera protokollet
Election of person to keep the minutes and election of one or two person(s) to approve the minutes

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination of whether the meeting was duly convened

6.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Presentation of the annual accounts and the auditors’ report and the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group

7.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

8.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Resolutions regarding allocation of the company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet

9.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability

10.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
Determination of the number of members and deputy members of the board of directors and the number of auditors and deputy auditors

11.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Determination of fees for members of the board of directors and auditors

12.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter
Election of the members of the board of directors and auditor and deputy auditors

13.

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants

14.

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants

15.

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants

16.

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner
Resolution to issue new warrants

17.

Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor
Resolution to adjust warrant terms

18.

Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor
Resolution to adjust warrant terms

19.

Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor
Resolution to adjust warrant terms

Majoritetskrav / Resolutions and voting

För giltigt beslut i enlighet med punkterna 13-16 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.


Resolutions in accordance with items 13-16 above require the approval of at least nine tenths (9/10) of the shares represented and votes cast at the general meeting.

 

Fullständigt underlag Complete documentation

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, och styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm, senast från och med torsdagen den 16 juni 2022 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.


The Annual Report, the Auditors’ Report, and the board of directors’ complete proposals will be available for inspection at the company’s offices, Klarabergsgatan 29, SE-111 21 Stockholm, no later than Thursday 16 June 2022 and will be sent to shareholders who so request and who have provided their address or email address.

Stockholm, juni / June 2022
Funnel Holding AB (publ)
Styrelsen / The Board of Directors